ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง Facebook Twitter …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ล่ะบุคคล ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู …

การลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง

การลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง เยี่ยมบ้าน และปักหมุดบ้านเด็กพิการ มีการดำเนินการคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาโดยการบำบัดฟื้นฟูสภาพจากนักสหวิชาชีพ (นักกิจกรรมบำบัด) พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลเด็กพิการเบื้องต้น การจัดหาทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค Facebook …

การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู

การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการประชุม เรื่อง …

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย …

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565ผู้ขอรับทุน ขอรับและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยบริการทั้ง 4 ห้องหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการประจำอำเภอปาย หน่วยบริการประจำอำเภอปางมะผ้า หน่วยบริกาประจำแม่ลาน้อย และหน่วยบริการประจำอำเภอแม่สะเรียง …

ประกาศเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 Facebook Twitter Youtube

ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปาย

ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปาย วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปายแห่งใหม่ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปาย ในวันจันทร์ที่ 9 …

การเปิดให้บริการจัดการเรียนการสอน

การเปิดให้บริการจัดการเรียนการสอน ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปิดให้บริการจัดการเรียนการสอน Facebook Twitter Youtube