ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวภคินี แดงปะละ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคง
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป