Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

video สื่อการสอนออนไลน์

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เรื่อง การเดินซิกแซกเก็บลูกฟุตบอล
ครูผู้จัดทำ : นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการปาย

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
เรื่อง การร้อยลูกปัด
ครูผู้จัดทำ : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการ แม่สะเรียง

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องใช้ การพับเสื้อและกางเกง
ครูผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ และนางสุพัตรา นิลมล
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนคู่ขนาน รร.ไทยรัฐวิทยา 33

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
เรื่อง การแยกชนิดของเสื้อผ้า
ครูผู้จัดทำ : นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า

ทักษะทางสังคม

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะทางสังคม
เรื่อง การร้องเพลงสวัสดี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวกุลิสรา ไชยงาม
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เรื่อง การจับกลุ่มสี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวนภสร จันทร์คำ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการ แม่ลาน้อย

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก
เรื่อง การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน
ครูผู้จัดทำ : นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนขุนยวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา 📢 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ร…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพิ…

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่อ่องสอน โดยมี นายเกรีย…

ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 143 คน

ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล” ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโน…

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ…

กิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมถวายรา…

อบรม “โครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย” ปี 2563

อบรมโครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ปี 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม “โครงกา…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณชุดปฎิบัติการบินทหารบก ฉก.ร.17 นำโดยพันโทยงยุทธ แสวงทอง ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์ก…

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมก…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง…

1 2 25