คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับปรับปรุง ปี 2565
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปี 2563
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (เล่มเก่า)

คู่มือ

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม IEP Online
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม IEP Online
คู่มือการใช้โปรแกรม IEP Online 1.61.3 ของโรงเรียนเรียนรวม
คู่มือการใช้โปรแกรม IEP Online 1.61.3 ​
คู่มือการขอรับการสนับสนุน
คู่มือการขอรับการสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (ระบบคูปอง)

วิดีโอแนะนำ

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.