โปรแกรม iep online 1.61.3

Serial number

 

รหัสบริการสอนเสริม

 

รหัสคัดกรอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา


คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับปรับปรุง ปี 2565

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปี 2563

คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (เล่มเก่า)

คู่มือ


ขั้นตอนการใช้โปรแกรม IEP Online
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม IEP Online

คู่มือการใช้โปรแกรม IEP Online 1.61.3 ของโรงเรียนเรียนรวม
คู่มือการใช้โปรแกรม IEP Online 1.61.3 ​

คู่มือการขอรับการสนับสนุน
คู่มือการขอรับการสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (ระบบคูปอง)

วิดีโอแนะนำ

https://vimeo.com/manage/286141167/generalhttps://vimeo.com/manage/286142704/generalhttps://youtu.be/55Q6djQbgY0

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน

เอกสารนำส่งสำหรับการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
เอกสารสำหรับสถานศึกษา
เอกสารนำส่งสำหรับการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบตรวจสอบเอกสารการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐาน

แบบฟอร์มหนังสือนำส่งตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปอง

♦ แบบฟอร์มการคัดกรอง 

♦ แบบฟอร์ม IEP 

แบบฟอร์ม คป.04

แบบฟอร์ม คป.14

แบบฟอร์ม คป.16

แบบฟอร์ม คป.17

เอกสารสำหรับสถานศึกษา

♦  แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ คป.10

♦  แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ คป.13

แบบคําร้องขอยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง

หนังสือนำส่งการขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง

♦  สัญญายืมบัญชี ก

          ♦  แบบฟอร์มสัญญายืมบัญชี ก

          ♦  แบบฟอร์มคำขอส่งคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา

          ♦  แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพสื่อ บัญชี ก

          ♦  เอกสารประกอบการทำสัญญายืมบัญชี ก