ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

ศกศ.มส.จัดประชุมตรวจการจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว แบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคราสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ

ศกศ.มส. จัดประชุมตรวจการจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว แบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคราสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประชุมตรวจการจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว แบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคราสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ โดยมีนายจิรพันธ์ มุ่งเจริญ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมชุดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ ห้องสมุด …

ศกศ.มส.จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565

ศกศ.มส.จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในรอบเดือนมิถุนายน ของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนมิถุนายนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณสุภาวรรณ์ พยาวังกริม พร้อมครอบครัว ที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่าน มีความสุขตลอดไปด้วยเถิด

ศกศ.มส. จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส.จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเผยแพร่สัญญาณภาพสดผ่านทางระบบ LINE ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในห้องหน่วยบริการปาย …

ประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส.จัดประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกัจจายน์ อำพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นายเรวัตร …

ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลัดเวียนกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด …

ศกศ.มส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 …

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณณัฐฏนันธ์ เจริญภัทรเภสัช พร้อมครอบครัวที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่าน มีความสุขตลอดไปด้วยเถิด