ประกาศ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส่งสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม พ.ศ. 2565

ประกาศ ศกศ.มส.

ประกาศ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส่งสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม พ.ศ. 2565 จากเดิมวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เป็นระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน