ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพร้อมเข้ารับเกียรติบัตร จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดงานวันครู