สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนให้ความอนุเคราะเข้ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ความอนุเคราะห์จากนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 2 ท่าน เข้ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงอาหารให้มีความปลอดภัยสามารถใช้การได้ และยกเครื่องเล่นสนามไปซ่อมบำรุง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ในนามของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ทางศูนย์ ฯ อย่างดีเสมอมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.