ศกศ.มส.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

         วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ กับทุกภาคส่วน และสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุดใหม่, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์, รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, รายงานผลพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ
คุณพุ่ม ประจำปี 2565, รายงานผลโครงการการจัดศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สารสนเทศนักเรียนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 – 2570
รูปภาพเพิ่มเติมดูได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/fot8jUvbTNE8vsf39
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.