ศกศ.มส. จัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.