ศกศ.มส.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.