ศกศ.มส. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องหน่วยบริการแม่สะเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องหน่วยบริการ แม่สะเรียง โดยมีนางสาวนงค์เยาว์ นิ่มนิมิตรดี นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุ คณะครูห้องหน่วยบริการแม่สะเรียงให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในห้องหน่วยบริการต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.