ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมวางแผนแก้ปัญหาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ตลอดจนนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.