กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประเมินพัฒนาการ คัดกรองประเภทความพิการของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมทั้งนักสหวิชาชีพ และคณะครูการศึกษาพิเศษ ได้ทำการประเมินพัฒนาการ คัดกรองประเภทความพิการของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผู้ปกครองได้นำนักเรียนเข้ามาขอรับบริการ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.