ศกศ.มส. จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีงามจากการลงมือปฏิบัติจริง
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.