ศกศ.มส.จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเผยแพร่สัญญาณภาพสดผ่านทางระบบ LINE ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในห้องหน่วยบริการปาย หน่วยบริการปางมะผ้า หน่วยบริการแม่ลาน้อย และหน่วยบริการแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2564 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาพิเศษของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงชี้แจงรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) หรือการเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน