ประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส.จัดประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม “การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกัจจายน์ อำพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นายเรวัตร วงศ์ศักดิ์ศรี ประธานชมรมผู้ปกครองออทิสซึม (ไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ฯ ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองต่อเบื้องพระยุคลบาทของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคมของเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน