ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลัดเวียนกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด 4 ฐานกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน