ศกศ.มส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม และนางสาวกุลิสรา ไชยงาม ตำแหน่ง ครู ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.