ศกศ.มส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรในการผลิตสื่อและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.