“Big Cleaning Day”

ศกศ.มส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ขึ้น โดยในวันนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าทำความสะอาด ตามจุดต่าง ๆ มีการตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบ ๆ บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมีนายประพิณ ปินตาคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กำกับดูแลในครั้งนี้