ศกศ.มส.ทบทวนงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมทบทวนงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ ฯ ห้องหน่วยบริการ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในการทบทวนถึงแนวทางการดำเนินงาน การเปลี่ยนจำนวนข้อของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบฟอร์ม การวัดและประเมินผล และวิธีการประเมินผลในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.