ศกศ.มส จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการขอพร แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน