ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ขอรับทุน ขอรับและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยบริการทั้ง 4 ห้องหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการประจำอำเภอปาย หน่วยบริการประจำอำเภอปางมะผ้า หน่วยบริกาประจำแม่ลาน้อย และหน่วยบริการประจำอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ หรือสแกน QR CODEรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook


Twitter


Youtube