เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ


Facebook


Twitter


Youtube

นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวกุลิสรา ไชยงาม และนางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์