เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ

นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวกุลิสรา ไชยงาม และนางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์