ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

อบต.ปางหมูร่วมกับรพ.สต.ปางหมู ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube