ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศ เลื่อนการจัดสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพี่ เลี้ยงเด็กพิการ ในวันวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงอยู่ในความเสี่ยงสูง
หากได้วัน เวลา และสถานที่ในการจัดสอบที่แน่ชัดแล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว