ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก on-site เป็น on-hand
เนื่องด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง
จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก on-site เป็น on-hand ตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2565