การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564

ศกศ.มส จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564


Facebook


Twitter


Youtube

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2565 โดย ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานการเปิดอบรม และมี ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน