งานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการประจำปี 2564

งานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการประจำปี 2564


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการบังอร อนุโลม และคณะครู นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) โดยมีการจัดบูธแสดงผลงานอาชีพของนักเรียนพิการและนำนักเรียนร่วมแสดงบนเวที อีกทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับการสนับสนุนสื่อการศึกษา เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ