ขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER

ขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล ข้อมูลการศึกษา ตลอดจนพิกัดแผนที่บ้านนักเรียนทุกคนที่รับบริการทางการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการขยายผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม และคณะ เป็นวิทยากรขยายผลการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน