การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน" ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) กิจกรรม/โครงการ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้อำนวยการศรัญญา ทับน้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในการดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้จัดทำแผนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.