โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนพิการ และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน