ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นเสี่ยงตามที่ระบุในประกาศของศูนย์ฯ ให้ปรับเปลี่ยนการรับบริการแบบ On-site เป็น On -hand ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ย. เป็นต้นไป