การนิเทศห้องหน่วยบริการ

วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหน่วยบริการ ได้แก่ หน่วยบริการปางมะผ้า หน่วยบริการปาย หน่วยบริการแม่สะเรียง หน่วยบริการแม่ลาน้อย และห้องเรียนคู่ขนานไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน