การนิเทศห้องหน่วยบริการ

วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหน่วยบริการ ได้แก่ หน่วยบริการปางมะผ้า หน่วยบริการปาย หน่วยบริการแม่สะเรียง หน่วยบริการแม่ลาน้อย และห้องเรียนคู่ขนานไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.