ศกศ.มส. ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดพระธาตุปางหมู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดพระธาตุปางหมู

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *