การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน