ประชุมงานอาชีพนักเรียน 2564

ศกศ.แม่ฮ่องสอน ประชุมดำเนินงาน ชี้แจง งานอาชีพนักเรียน 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดจำหน่ายผลผลิตงานฝีมือนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2564