การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง จ้างเหมาบริการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน