พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 ทุน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จากนั้นตัวแทนผู้ได้รับทุนเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทุนละ 5,000บาท จำนวน 143 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม 715,000 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.