ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564-2566
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศกศ.มส.ปี64