ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศุภรดา สอาดจิตต์ ครูผู้รับผิดชอบห้องเด็กป่วยในโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UXSKSaZXyTNjuVQWAFacebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน