ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ PA สู่สถานศึกษาและห้องเรียน สำหรับสายผู้สอน และสำหรับสายผู้บริหาร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม นางสาวอาทิมา คำนาณทรัพย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ PA สู่สถานศึกษาและห้องเรียน สำหรับสายผู้สอน และสำหรับสายผู้บริหาร ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายระดับสถานศึกษาในการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.