ศกศ.มส. งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ นำโดยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวนภาพร กองเงิน หัวหน้านักสหวิชาชีพ (กิจกรรมบำบัด) ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาขอรับคำปรึกษาจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน เพื่อชี้แนะ แนวทางวิธีการปรับพฤติกรรมของนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.