โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมูเข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ที่ศกศ.มส.

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ นายศรัณย์ เพียรวิชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมูและคณะ ที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.