ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางชฎาพร สวัสดิ์ชัย ให้โอวาทแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมไหว้ครูที่จัดขึ้น ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้แก่ผู้เรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.