โครงการปรับบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมที่ 2 มอบถุงยังชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการนั้น ได้ประสานงานครูประจำหน่วยบริการมอบแก่นักเรียนพิการตามบ้านต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 – 061263 โทรสาร 053 – 061075 School Zone | Developed by Rara Theme. Powered by WordPress.