ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ระยะที่ 2” โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *