#ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเผยแพร่สัญญาณภาพสดผ่านทางระบบ LINE ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในห้องหน่วยบริการปาย หน่วยบริการปางมะผ้า หน่วยบริการขุนยวม หน่วยบริการแม่ลาน้อย และหน่วยบริการแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งผลการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2565 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาพิเศษของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงชี้แจงรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) หรือการเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *