การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอน คนพิการ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวนภาพร กองเงิน นักกิจกรรมบำบัด นายนเรศ กัณทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน นายณัฐนันท์ ส่องแสง, นางสาวชดาณัฏฐ์ จิตรค้ำคูณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 จากคณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
3. นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นายนวกฤษต์ ปวรรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.